Buro MO
Postbus 8010
7550 KA Hengelo
T 06 - 15 64 90 31
E info@motwente.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring in verband met wettelijke vertegenwoordiging                                                                      mei 2018

In dit document staat omschreven hoe Buro MO per mei 2018 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

Buro MO is door de kantonrechter benoemd tot uw curator, bewindvoerder en/of mentor. Om deze taak goed uit te
kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en
gebruikt. Hierbij moet u denken aan:

– Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
– Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
– Gegevens over uw gezinssituatie
– Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
– Gegevens over eventuele schulden

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Buro MO zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart
en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:

– Medische gegevens/ informatie over uw gezondheid
– Informatie over uw geloofsovertuiging
– Andere bijzondere gegevens die voor Buro MO van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen
behartigen

Vaak moet Buro MO uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers,
rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het
nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan
nodig is op dat moment.

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Buro MO wordt gehouden.
U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan
hebt u het recht om deze te laten wijzigen.

Buro MO neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Buro MO is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. Ook de e-mails die vanuit Buro MO worden
verzonden en de website waar u online uw dossier kunt inzien via SmartFMS zijn extra beveiligd.

Vragen?
Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens
ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft
contact op met Annette Ensink, annette.ensink@motwente.nl.

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via
annette.ensink@motwente.nl. Buro MO zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.