Buro MO
Postbus 8010
7550 KA Hengelo
T 06 - 15 64 90 31
E info@motwente.nl

Bewindvoering – Veel gestelde vragen

Wanneer onderbewindstelling ?

Onderbewindstelling is van toepassing op geld en goederen van mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. De bewindvoerder gaat dan over het beheer van de goederen. Vanuit mijn Buro MO kan ik de bewindvoering voor cliënten op me nemen.

Wat zijn de taken van de bewindvoerder van Buro MO ?
De bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren, beschermen van het vermogen van de klant. Er moet dus voor gezorgd worden dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter. Hierbij geeft hij per klant het totaalbedrag aan van:

 • het ontvangen inkomen
 • het totaalbedrag van de vaste lasten
 • een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing)
 • een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing)
 • het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld.
Daarbij verzorgt hij de volgende zaken:

 • de belastingaangifte (box 1)
 • het aanvragen van toeslagen
 • het aanvragen van uitkeringen
 • het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • het afsluiten van verzekeringen
 • de contacten met diverse instellingen
 • de doorbetaling van de vaste lasten
 • de behandeling/doorzending van de post

Wat een bewindvoerder doet bij een onderbewindstelling zijn dus alleen financiële handelingen. Bij een onderbewindstelling bepaalt de kantonrechter welk deel van het vermogen onder bewind wordt gesteld.

Hoe kunt u zich bij Buro MO aanmelden?
Een toekomstige cliënt, familielid of begeleider kan contact opnemen met de bewindvoerder op één van de op deze website (pagina “Contact”) beschreven mogelijkheden.

Hoe verloopt de intake?
Hebt u op basis van de verstrekte informatie besloten uzelf of een ander als toekomstige cliënt van Buro MO aan te melden, dan wordt met u een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op uw financiële gegevens, zodat een beeld gevormd kan worden van uw financiële situatie.

Wat zijn de kosten?
Buro MO hanteert de door de overheid vastgestelde tarieven. De tarieven staan vermeld op onze pagina “Kosten”.

Beschermingsbewind start na de uitspraak van de Kantonrechter. Op dat moment is ook een bedrag voor de intakekosten verschuldigd. In bepaalde gevallen is hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen. Dat geldt ook voor de jaarlijkse bewindskosten. Buro MO verzorgt die aanvraag voor u. Als bijzondere bijstand niet wordt verleend, moet u de vergoedingen uit eigen middelen betalen.

Hoe werkt de bewindvoerder van Buro MO ?
Zodra het beschermingsbewind start, wordt het volgende voor u gedaan:
Er wordt voor u een aparte bankrekening geopend, hiervoor is een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig.
Er wordt een gedetailleerd budgetplan opgesteld en met u besproken. Ook wordt de startsituatie in kaart gebracht van uw vermogen. Die startbeschrijving moet aan de Kantonrechter voorgelegd worden.
Alle instanties worden aangeschreven, waarmee u een financiële relatie heeft. Deze worden gevraagd om de rekeningen voortaan aan Buro MO te sturen en betalingen op het nieuwe rekeningnummer over te maken.
Zijn er andere bankrekeningen, dan worden die afgesloten en het geld daarvan naar de nieuwe rekening overgeschreven. Spaartegoeden en beleggingen worden voortgezet conform het beleid van Buro MO, u kunt de voorwaarden bij Buro MO opvragen). Ook dit heeft als doel zo veel mogelijk financiële risico’s te voorkomen.
Moet u definitief de eigen woning verlaten, dan zorgt Buro MO voor het opzeggen van de huur of de verkoop van een koophuis en de ontruiming van de woning.
Er wordt gewerkt met het digitale kasboek van Smart FMS, zodat u thuis uw eigen financiële situatie kunt volgen.
Wanneer stopt een bewind?
Het beschermingsbewind bij Buro MO eindigt bij het overlijden van de client, als de Kantonrechter het beschermingsbewind opheft of als hij een andere bewindvoerder benoemt.

Wat gebeurt er na de stopzetting?
Bij overlijden van de cliënt mag een bewindvoerder niets meer doen. Het dossier wordt afgesloten. Zodra de benodigde stukken zijn ontvangen, wordt het bij Buro MO in beheer zijnde vermogen overgedragen aan een notaris of aan de wettige erfgena(a)men. Was er sprake van een beschermingsbewind, dan wordt nog een eindverantwoording voor de Kantonrechter opgesteld.

Bij opheffing van beschermingsbewind schrijft Buro MO de instanties aan dat u (of een ander die het inkomensbeheer van u overneemt) voortaan de betalingen en de rekeningen wil ontvangen. Vervolgens wordt het resterende saldo van uw rekening overgemaakt naar het door u aangegeven nieuwe rekeningnummer. Uw rekening bij Buro MO wordt afgesloten en post die nog bij Buro MO binnenkomt wordt nog enkele weken doorgestuurd. De eindverantwoording voor de Kantonrechter wordt opgesteld en na goedkeuring daarvan wordt uw dossier gesloten.

Werkt de bewindvoerder van Buro MO op professionele basis en is zij gekwalificeerd ?
Buro MO is lid van de VeWeVe, een branchevereniging voor curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren. De bewindvoerder voldoet aan alle kwaliteitseisen, die landelijk gesteld worden op het gebied van deskundigheid, professionaliteit en ethiek. De bewindvoerder heeft een HBO-opleiding op het gebied van Financiële Zorgverlening met goed resultaat afgerond en volgt jaarlijks verplicht gestelde bijscholingsprogramma’s.

Wilt u meer weten?
U heeft kunnen lezen wat de bewindvoerder van Buro MO voor u, uw cliënt of familielid kan doen op het gebied van beschermingsbewind. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met Annette Ensink op.